Verrukkelijke Spelregels

Waarom Verspilling is Verrukkelijk?

  1. Wereldwijd hebben we met elkaar afgesproken om in 2030 een duurzame en eerlijke wereld te realiseren. Deze afspraken komen samen in de Sustainable Development Goals. Deze doelen zijn alleen te realiseren door samenwerking die het individuele bedrijfsbelang overstijgt.
  2. Bij het behalen van die doelen is een duurzame en sociale voedselketen onmisbaar. De huidige manier van voedsel produceren veroorzaakt een enorme impact op het milieu en mensen, waarbij verspilling van voedsel, gepaard met een verspilling van natuurlijke hulpbronnen en een enorme uitstoot van onnodige CO2, een hoofdrol vervult.
  3. Het platform ‘Verspilling is Verrukkelijk’ is een coalitie van ondernemers met als doel om verspilling aan te pakken. Dat doet Verspilling is Verrukkelijk met verrukkelijke producten gemaakt van ingrediënten die anders verspild zouden worden.

Organisaties die de doelstelling van Verspilling is Verrukkelijk onderschrijven kunnen als Partner een samenwerking aangaan met Verspilling is Verrukkelijk:

  1. Deze samenwerking is primair gericht op het opnemen van Verspilling is Verrukkelijk producten in het assortiment van de Partner onder het label Verspilling is Verrukkelijk. het communiceren over voedselverspilling en de mogelijke oplossingen. Voor de commerciële voorwaarden voor levering van de producten worden individuele afspraken gemaakt tussen de betrokken ondernemers.
  2. De Partner en de ondernemers van Verspilling is Verrukkelijk (hierna ook te noemen ‘Partijen’) zullen ook actief verkennen hoe ze op andere wijze gezamenlijk activiteiten kunnen ontwikkelen gericht op het terugdringen van voedselverspilling.
  3. Partijen zullen deze samenwerking vorm geven door zich te houden aan een aantal spelregels, zoals verwoord in deze Verrukkelijke Spelregels.
PARTNERS EN DEELNEMERS AAN HET PLATFORM VERSPILLING IS VERRUKKELIJK HOUDEN ZICH AAN DE VOLGENDE SPELREGELS:

Spelregel 1 STRATEGISCHE DOELSTELLING

De Partner en de deelnemers aan Verspilling is Verrukkelijk willen samenwerken aan het realiseren van een voedselketen waarin zo weinig mogelijk verspilling optreedt. Zij hebben de ambitie om gezamenlijk onder de naam Verspilling is Verrukkelijk producten van ingrediënten die anders verspild zouden worden op de markt te brengen. Daarmee bieden Partijen de klanten van de Partner een duurzaam alternatief tegen voedselverspilling en dragen actief bij aan bewustwording over voedselverspilling bij de consument. Partijen werken actief samen om het aanbod van verspillingsproducten te vergroten, en daarmee de impact op deze strategische doelstelling zo groot mogelijk te maken. De deelnemers aan Verspilling is Verrukkelijk stellen hun kennis en netwerk ter beschikking aan de Partner om andere verspillingsstromen aan te pakken.

Spelregel 2 VERSPILLINGSPRODUCTEN ALS ALTERNATIEF

De deelnemers aan Verspilling is Verrukkelijk bieden hun producten aan de Partner aan. De Partner streeft er naar zo veel mogelijk verspillingsproducten aan te bieden als alternatief voor het bestaande aanbod, met een minimum van vijf producten uit het Verspilling is Verrukkelijk assortiment.

Spelregel 3 GEBRUIK NAAM ‘VERSPILLING IS VERRUKKELIJK’

De Partner verplicht zich om de producten van de deelnemers aan Verspilling is Verrukkelijk onderscheidend aan te bieden on- en offline onder de naam Verspilling is Verrukkelijk. De vermelding van het Verspilling is Verrukkelijk logo en een korte beschrijving van het concept is hierbij vereist.

Spelregel 4 COMMUNICATIE

Partijen hebben een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid het verspillingsvraagstuk op een aantrekkelijke manier en zo breed mogelijk te communiceren om de verkoop van verspillingsproducten te stimuleren. Verspilling is Verrukkelijk ondersteunt de Partner met marketing- en beeldmateriaal (eventueel tegen geldende kosten), zowel online als offline. Ook krijgt iedere Partner vermelding op de site verspillingisverrukkelijk.nl.

Spelregel 5 INDIVIDUELE AFSPRAKEN

Partner maakt individuele afspraken met de deelnemers aan Verspilling is Verrukkelijk van wie ze producten afnemen. Dit doet ieder voor eigen kosten en onder eigen voorwaarden, mits deze niet conflicteren met deze spelregels. De deelnemers zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor het naleven van de individuele afspraken. Verspilling is Verrukkelijk of de andere deelnemers aan Verspilling is Verrukkelijk zijn als zodanig niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nakoming van deze individuele verplichtingen.

Spelregel 6 ROL MVO NEDERLAND

De deelnemers aan Verspilling is Verrukkelijk en Partner onderschrijven de rol van MVO Nederland als onafhankelijk facilitator en coördinator van Verspilling is Verrukkelijk. Indien wenselijk treedt MVO Nederland op als vertegenwoordiger namens Verspilling is Verrukkelijk. MVO Nederland is geen partij in de individuele afspraken tussen deelnemers aan Verspilling is Verrukkelijk en Partner en kan als zodanig ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.

Spelregel 7 OPEN PLATFORM

  • Partner onderkent het open karakter van Verspilling is Verrukkelijk, dat wil zeggen: dat Verspilling is Verrukkelijk open staat voor nieuwe deelnemers en nieuwe producten, die voldoen aan de voorwaarden van Verspilling is Verrukkelijk, én
  • dat Verspilling is Verrukkelijk vrij is om nieuwe ondernemingen te betrekken bij de coalitie, mits deze partijen deze spelregels onderschrijven. 

Spelregel 8 BEËINDIGING SAMENWERKING

Partner kan eenzijdig de samenwerking met Verspilling is Verrukkelijk opzeggen. In dat geval mag hij niet meer de naam Verspilling is Verrukkelijk gebruiken in zijn marketing en sales. Verspilling is Verrukkelijk kan eveneens eenzijdig de samenwerking met de Partner opzeggen. Zij zal hiertoe pas overgaan indien er dringende redenen zijn die niet op andere wijze kunnen worden ondervangen en conflictbemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Spelregel 9 GELDIGHEID PRINCIPES

Door ondertekening verklaren Partijen zich akkoord met de Verrukkelijke spelregels. De spelregels gelden voor de duur van de samenwerking tussen de Partner en Verspilling is Verrukkelijk. De spelregels kunnen met instemming van alle partijen gewijzigd worden. 

Download hier de spelregels in pdf formaat.